Home - Nieuwsberichten - Persbericht: KVGN wordt dé belangenbehartiger van de gaswaardeketen in Nederland

Oct 01

Persbericht: KVGN wordt dé belangenbehartiger van de gaswaardeketen in Nederland

Op 1 oktober 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke vereniging van gasfabrikanten in Nederland (KVGN) ingestemd met het voorstel om de KVGN te positioneren als dé vereniging die de belangen van de gaswaardeketen in Nederland behartigt. Jan Willem van Hoogstraten, CEO van Energie Beheer Nederland (EBN), wordt de nieuwe voorzitter van de KVGN.

‘Gas en gasvormige energiedragers zijn nu en in de toekomst van essentieel belang in een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem’, zei Van Hoogstraten tijdens de ledenvergadering. Met de noodzaak en tegelijkertijd ambitie om te streven naar een CO2-neutrale energievoorziening wil Van Hoogstraten de aandacht nog meer richten naar systeemintegratie waar duurzame gassen een steeds belangrijkere rol moeten vervullen.’ Van Hoogstraten volgt per 1 oktober 2019 Han Fennema (CEO van N.V. Nederlandse Gasunie) op als voorzitter van KVGN. Fennema blijft bestuurslid en richt zich met name op de internationale activiteiten van de KVGN.

De energiemarkt is sterk in beweging. Het doel is een klimaatneutrale energie-voorziening in 2050. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige rol van de Nederlandse gassector en leidt tot discussies over onder meer energietransitie en het Klimaatakkoord. Bedrijven in de gassector zijn op hun eigen manier en vanuit hun eigen competenties bezig om de eigen propositie in de verduurzaming in kaart te brengen. Hierbij is een toenemende behoefte ontstaan om in de diverse gebieden van beleidsvorming een gezamenlijk geluid te laten horen via KVGN.

In de afgelopen twee jaar heeft KVGN haar focus verbreed door zich, naast aardgas, ook te richten op waterstof, groen gas, aardwarmte en CO2 afvang en opslag (CCS). Tegelijkertijd heeft KVGN zich sterker geprofileerd in het maatschappelijke duurzame domein met haar Nationaal Debat Duurzame Gassen alsmede met publiekscampagnes Gas2050 en MissieEnergie.nl. Hierdoor is KVGN qua positionering geleidelijk opgeschoven van een vereniging die zich richt op de aardgaswaardeketen in Nederland naar een vereniging die de gehele gaswaardeketen (duurzaam en conventioneel) in Nederland vertegenwoordigt. In aansluiting daarop positioneert KVGN zich nu als dé belangenbehartiger van de gehele gaswaardeketen (duurzaam en conventioneel, onshore en offshore) in Nederland.

Personen en bedrijven zijn lid van KVGN omdat:

 • het relatienetwerk qua niveau en diversiteit aanspreekt en goed toegankelijk is;
 • actuele kennis wordt uitgewisseld over relevante thema’s nationaal en internationaal;
 • er wordt samengewerkt binnen de International Gas Union (IGU), projecten (o.a. publiekscampagne) en Klimaattafels om de verschillende belangen en posities goed te kunnen overzien en daar waar mogelijk samen op te trekken richting politiek en maatschappij;
 • de activiteiten qua frequentie en duur in de praktijk goed in te passen zijn;
 • (young) professionals van buiten de sector snel opgeleid worden (netwerk en kennis);
 • er geen andere ledenorganisatie is die zich richt op de volledige gaswaardeketen voor conventionele en duurzame moleculen.

Nieuwsarchief

Nieuwe publicatie: Panorama Groen Gas

panorama groen gas

Een brede vertegenwoordiging van organisaties en bedrijven die actief zijn in de groengassector, waaronder KVGN, heeft een kennisdocument gepubliceerd over productie, technologie, handel en transport van groen gas. De nadruk ligt in dit Panorama Groen Gas op wat nu al aan beproefde productiemethoden voorhanden is. De uitgave biedt investeerders, beleidsmakers en vergunningverleners een actueel en gedetailleerd overzicht van de sector en gaat in op de subsidievoorwaarden en regelgeving rond dit actuele thema.

 

Lees verder


Groen gas gooit hoge ogen in de toekomstige energievoorziening

In een interview met Energiepodium stelt Ulco Vermeulen (RvB Gasunie) “dat groen gas hoge ogen gooit, ook als je een onafhankelijke analyse loslaat op dit alternatief voor aardgas.”

Lees verder


Waterstof kan leren van eerdere transities

Transities zijn niet uniek. Dat geldt ook voor de overgang naar waterstof als duurzame energiedrager, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, dat mede mogelijk werd gemaakt door GasTerra. Voor de kansen van waterstof in de toekomstige energievoorziening kunnen we veel leren van eerdere transities in andere sectoren zoals de landbouw, de aardgassector, woningbouw en elektriciteitssector. Dit concluderen Daan Hulshof, Machiel Mulder en Peter Perey van het Centre for Energy Economics Research (CEER) van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze lessen hebben met name betrekking op de financiële ondersteuning en de borging van publieke belangen.

Lees verder


Rotterdam verwelkomt ‘s werelds grootste vrachtschip op vloeibaar gas

De meeste zeeschepen varen nog op zwaar vervuilende stookolie. Dat is slecht voor de luchtkwaliteit in de havens die deze schepen aandoen én voor de CO2-voetafdruk van de zeescheepvaart wereldwijd. Maar dit verandert snel. Rederijen stappen over op het veel schonere vloeibaar aardgas (LNG). De Rotterdamse haven beleefde wat dit betreft een mijlpaal, toen op woensdag 11 november het containerschip Jacques Saadé van de Franse rederij CMA-CGM aanmeerde.

Lees verder


Kabinetsreactie TIKI bevat essentiële stappen voor een succesvolle transitie

KVGN, de belangenbehartiger voor de Nederlandse gassector, is verheugd dat het kabinet belangrijke adviezen uit het TIKI-rapport overneemt. Hiermee worden stappen gezet die voorwaardelijk zijn voor een succesvolle energietransitie en het bereiken van emissiereductie. Dit is in lijn met constateringen binnen het initiatief Systeemintegratie Energiesysteem In Nederland (SEIN) waarin KVGN samen met andere partijen de afgelopen periode aan heeft gewerkt. Evenals de minister is KVGN overtuigd van de urgentie van een goede infrastructuur voor waterstof, elektriciteit, CO2, stoom en warmte voor het nakomen van de klimaatafspraken met de industrie.

 

De keuzes die nu worden gemaakt, zijn richtinggevend voor de mate waarin de industrie Nederland zal kiezen als locatie om te investeren in verduurzaming. Dit zal bepalend zijn voor onze toekomstige economische structuur en de rol die de Nederlandse industrie speelt in mondiale industriële waardeketens.

 

Voorts onderschrijft KVGN  een sterkere regierol van de overheid in zowel uitvoering als in financiering, en dat integraliteit van bestaande en nieuwe projecten wordt benadrukt. Een succesvolle transitie vraagt om het integraal betrekken van alle sectoren voor een slim samenspel tussen de verschillende energiedragers. Het vergt een solide organisatie om deze intergraliteit te waarborgen. Ook vraagt het om duidelijkheid over de rollen van de verschillende betrokken partijen. Leden van KVGN zijn nauw betrokken bij vele verduurzamingsprojecten, waaronder Porthos (CO2-opslag in lege gasvelden voor de Rotterdamse kust) en de Hyway27-studie.

Download kabinetsreactie TIKI


Zó werkt energie in Nederland

Een brede coalitie van 22 organisaties en instellingen, waaronder KVGN, heeft op 12 oktober tijdens de Klimaatdag een project gelanceerd dat volgend voorjaar zal uitmonden in de uitgave van wat hét standaardwerk  over energie en klimaat moet worden. ‘Zo werkt energie in Nederland’, zoals dit project is gedoopt, is een initiatief van de Argumentenfabriek en beoogt een toegankelijk, feitelijk en neutraal overzicht te bieden van de werking van het energiesysteem in Nederland. Het doel is het tot stand brengen van een geïnformeerde dialoog die de kwaliteit van beslissingen over energie en klimaat kan bevorderen.

 

‘Zó werkt energie in Nederland’ voorziet volgens de initiatiefnemers en aangesloten partijen daarmee in een leemte. Ondanks de overvloed aan beschikbare informatie ontbreekt het Nederland aan een vaste referentie die de werking van het energiesysteem toegankelijk en gezaghebbend presenteert. Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, beaamt dat: “Eigenlijk had het er al moeten zijn. Het is heel goed dat we een standaardwerk hebben dat je kunt raadplegen en waarin objectief de feiten en cijfers zijn opgesomd.”

 

Voor professionals

De Argumentenfabriek is naast initiatiefnemer ook uitvoerend partner van ‘Zó werkt energie in Nederland’. Het boek zal het energiesysteem stap voor stap met een serie visualisaties inzichtelijk maken en daarom van grote waarde voor de groeiende groep professionals die de komende jaren met het energiesysteem en de energietransitie aan de slag gaat.

 

Verantwoord en klimaatvriendelijk

Een brede coalitie van partijen – zowel publiek als privaat, van producent tot consument en van traditionele tot nieuwere spelers in het energiesysteem – steunt ‘Zó werkt energie in Nederland’. Alle hebben direct belang bij een verantwoorde en klimaatvriendelijke inrichting van onze energiehuishouding. De Argumentenfabriek verwacht het boek ‘Zó werkt energie in Nederland’ in mei 2021 te presenteren. De komende maanden besteedt zij met de deelnemende partijen en een reeks van deskundigen aan het ontwikkelen van de inhoud.

_________________________________________________________________________________

Zó werkt energie in Nederland is een samenwerking van: Bouwend Nederland, EBN, Energie Nederland, Energie Samen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gasunie, Glastuinbouw Nederland/Kas als Energiebron, KVGN, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, NOGEPA, Nationaal Programma RES, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), NWEA, Platform Geothermie/DAGO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Techniek Nederland, TNO, Topsector Energie en VEMW, VNCI en VNPI. De Argumentenfabriek is uitvoerend partner van Zó werkt energie in Nederland.


Gas in het Nederlandse energiesysteem

In deze brochure belicht en analyseert GasTerra de nieuwste ontwikkelingen rond aanbod en vraag en de handelsmarkt van gas. Er wordt onder meer ingegaan op de betekenis van gas voor onze energie- voorziening, nu en in de toekomst. Over de voorlopig groeiende import- behoefte aan aardgas. Over groen gas. Over het veelbelovende waterstof. En over het belang van een vrije handelsmarkt voor duurzame gassen.

Download brochure


Persbericht: Handreiking SEIN: Systeemintegratie Energie in Nederland

Energiesysteem van de toekomst vergt slim samenspel tussen hoofdrolspelers

 

Het energiesysteem van de toekomst vergt een goed afgestemd samenspel tussen producenten van energie, netwerkbedrijven, gebruikers van energie en overheden. Een brede coalitie van marktpartijen heeft het initiatief genomen om te onderzoeken hoe dit belangrijke samenspel voor de toekomst goed georganiseerd kan worden. Dat heeft geresulteerd in een handreiking voor het orkestreren van systeemintegratie in Nederland.

 

De onderdelen van het energiesysteem, zoals nieuwe energiecentrales, konden tot voor kort goed apart worden ontwikkeld zonder dat veel afstemming met andere onderdelen nodig was. Dat verandert. Als er onvoldoende werk gemaakt wordt van systeemintegratie, partijen onvoldoende afstemmen en barrières voor afstemming in de wet- en regelgeving te lang blijven bestaan, zal de energietransitie in de knel komen. Een brede coalitie van marktpartijen, bestaande uit KVGN, TenneT, NVDE, Energie Nederland, VNCI, VNO-NCW, EBN, Gasunie, GasTerra, NOGEPA en Shell heeft daarom het initiatief genomen te onderzoeken hoe een goed samenspel kan ontstaan.

 

Door het klimaatbeleid groeit het aandeel hernieuwbare bronnen snel, wordt hard gewerkt aan nieuwe energiedragers als waterstof, en verandert ook de energievraag. Industriële processen worden bijvoorbeeld geëlektrificeerd. De netbeheerders moeten al die veranderingen bijhouden door bijtijds elektriciteitsnetwerken uit te breiden en gasinfrastructuur om te bouwen. Om dat goed te kunnen doen zullen energiespelers veel meer dan voorheen moeten samenwerken aan wat heet systeemintegratie, en zullen overheden andere randvoorwaarden en stimuleringsmaatregelen moeten voorbereiden.

 

Dit benodigde samenspel komt er niet vanzelf, maar zal moeten worden georganiseerd. Het rapport Handreiking SEIN ‘Verkenning naar de orkestratie van Systeemintegratie in het Energiesysteem in Nederland’ beschrijft hoe de afstemming zo goed mogelijk kan worden georganiseerd. Praktijkvoorbeelden laten zien hoe dit op lokale schaal nu al werkt. Het rapport constateert ook dat er op nationale schaal in Nederland meer samenhang en sturing nodig is. Er is behoefte aan een ‘organisatie’ die de verantwoordelijkheid voelt om het gewenste samenspel te orkestreren.

 

Het rapport is opgesteld door een werkgroep van experts onder auspiciën van de Stichting Energie Dialoog Nederland en met ondersteuning van MSG Sustainable Strategies en De Gemeynt. De initiatiefnemers onderzoeken in een vervolgfase welke initiatieven en ontwikkelingen er zijn rond systeemintegratie en de organisatie ervan. Op basis daarvan zullen ze met voorstellen komen om deze uitdaging ook structureel aandacht te kunnen geven.

 

Download persbericht: Handreiking SEIN

 

Download rapport: ‘Verkenning naar de orkestratie en organisatie van Systeemintegratie in het Energiesysteem in Nederland’


IGU Gas Technology and Innovation for a Sustainable Future

This report outlines the contribution that a selection of gas technologies can make to meeting the world’s greatest challenges of restoring growth while reducing emissions, cleaning up local environments, and supporting fair development. The analysis and modelling completed for this report show that deploying gas technologies to their economic potential for fuel-switching from coal and oil, continuing to develop distributed energy solutions, enabling access, improving efficiency, and scaling up renewable and low-carbon gas technologies including renewable gas, hydrogen, and CCUS, could deliver a reduction in GHG emissions of up to 12 GT by 2040. That is equivalent to nearly a third of global energy sector GHG emissions in 2019. While gas technologies cannot address the gap to achieving the Paris Agreement goal in its entirety and other clean tech solutions such as renewable power and energy efficiency will also be essential, the potential for progress is too large to ignore, especially given the ease of implementation from the economic deployment of these technologies.

 

Download report here.


IGU Global Voice of Gas – Issue 1

Global Voice of Gas is a quarterly digital magazine from the IGU bringing new insights and analysis to the global gas community. It features key projects and trends impacting the global gas market and showcase the key role of natural gas as an effective tool for a sustainable energy future. Download magazine here


IGU World LNG Report 2020

This 11th annual Global LNG Report features key global LNG industry updates, right across its value chain, demonstrating yet another strong year of growth for this crucial segment of the natural gas sector. LNG continues to enhance global energy security and increase the flexibility of access to abundant global gas supplies.

 

 • In its sixth consecutive year of growth, the LNG trade increased by 13% to a total of 354.7 MT.
 • FSRU continues to be an exciting and growing segment, improving access to modern energy and energy security worldwide. Of the 37 existing LNG import markets as of February 2020, 19 imported LNG with FSRUs, and six of those had onshore terminals as well.
 • Export growth came from the USA, Russia and Australia, as well as Algeria and Egypt. The US is now the third-largest LNG exporter, behind Qatar and Australia, with Russia in the fourth spot.
 • Asia Pacific and Asia remain the key centres of demand, and together they accounted for almost 70% of global LNG imports in 2018.
 • 2019 was another record year of low prices, driven by increasing natural gas production, the commissioning of new export infrastructure and limited demand response from Asian markets.

 

Download report here: IGU World LNG Report 2020


Kamerbrieven onderstrepen gezamenlijk het belang van gasvormige energiedragers in de toekomstige energievoorziening

De KVGN is ingenomen met de positieve aandacht voor duurzame gassen zoals die terug te zien is in de drie kamerbrieven die gezamenlijk het belang van gasvormige energiedragers in de toekomstige  energievoorziening onderstrepen. Lees verder


Waterstof voor de energietransitie

Waterstof heeft een enorm potentieel en er moet veel gebeuren wil het op grote schaal gaan doen wat bedacht is. Het aantal tankstations moet worden uitgebreid, er zijn meer windmolenparken nodig om duurzame elektriciteit voor de productie van waterstof te maken, er is goed opgeleid personeel nodig dat snapt hoe waterstof werkt en verwarmingsketels moeten worden aangepast zodat we kunnen overstappen van Gronings aardgas naar waterstof.

 

Experts van de TKI Nieuw Gas (onderdeel van de Topsector Energie) hebben op een rij gezet wat er moet gebeuren in de Programmatische Aanpak Waterstof voor de Energietransitie. Er is werk aan de winkel voor iedereen! Deze uitgebreide to-do lijst is op 20 januari 2020 aangeboden door de voorzitter van het TKI, Ulco Vermeulen, aan Sandor Gaastra, Directeur-Generaal Klimaat en Energie van het ministerie van EZK. In totaal is in de komende tien jaar een investering nodig van alle betrokkenen van minimaal 1,5 tot 2 miljard euro. Dan kan waterstof serieus bijdragen aan de energietransitie.

 

Download de Waterstof roadmap Klik hier


KVGN Nieuwjaarsbijeenkomst 2020 was groot succes

Het programma van de KVGN Nieuwjaarsbijeenkomst stond in het teken van een Europese klimaatneutrale energievoorziening, met een focus op waterstof. Keynote speaker Konstantin Romanov, Head of Division of GAZPROM sprak over strategische mogelijkheden voor de productie van waterstof. Lees verder


Nieuwe Europese Green Deal biedt kansen voor Europa en de gaswaardeketen

Vorige week is de nieuwe Europese groene-groeistrategie gepresenteerd door vicevoorzitter Frans Timmermans. Daarmee streeft Europa het doel na om als eerste continent in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit streven is in lijn met de ambitie die Nederland eerder heeft gesteld in het Klimaatakkoord en kan zorgen voor een level-playing field met de rest van Europa. Lees verder


Nieuwjaarsbijeenkomst 22 januari 2020

Uitnodiging

Het bestuur van KVGN nodigt u hierbij van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 22 januari 2020 in De Glazen Zaal aan de Prinsessegracht 26 te Den Haag. Het programma start om 15.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur). U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een email te sturen aan info@kvgn.nl Aan deze bijeenkomst zijn voor leden geen kosten verbonden.

 

Het programma van de bijeenkomst staat in het teken van een Europese klimaatneutrale energievoorziening, met een focus op waterstof. We hebben daarvoor twee interessante keynote speakers vastgelegd.

 

De eerste keynote speaker is de heer Oleg Aksyutin, Deputy Chairman of the Management Committee of GAZPROM. Hij zal spreken over strategische mogelijkheden voor de productie van waterstof. Gazprom ontwikkelt een pyrolyse-proces om uit aardgas, waterstof en tegelijk vaste koolstof te maken (zonder CO2-emissie). Met deze energiezuinige technologie is enorm veel CO2-emissie te besparen.

 

Tweede keynote speaker is mevrouw Lucie Boost, Global Policy and Regulatory Affairs Advisor bij Equinor. Equinor werkt aan waterstofproductieproces gebaseerd op ‘steam reforming’, waarbij waterstof wordt geproduceerd als aardgas en stoom samengevoegd worden onder hoge druk en temperatuur. De bij dit proces vrijgekomen CO2 wordt vervolgens afgevangen en opgeslagen in de ondergrond (CCS). Mevrouw Boost spreekt over Equinors visie op waterstof en zal specifiek ingaan op de Nederlandse situatie.

Tot slot zal Jan Willem van Hoogstraten, voorzitter KVGN, zijn Nieuwjaarsrede houden. Na afloop van het programma zullen wij met u een toast uitbrengen op het nieuwe jaar en wordt aansluitend een walking dinner gehouden.

 

Programma

15.00 uur Ontvangst

15.30 uur Welkomstwoord

15.35 uur Keynote speech: Strategic opportunities of hydrogen for Europe by Oleg Aksyutin, Deputy Chairman of the Management Committee of GAZPROM

16.30 uur Keynote speech: Equinors visie op waterstof in Nederland Lucie Boost, Global Policy and Regulatory Affairs Advisor, Equinor

17.30 uur Nieuwjaarsrede door Jan Willem van Hoogstraten, voorzitter KVGN

18.00 uur Netwerkborrel

18.30 uur Walking Dinner

20.00 uur Einde


Nationaal Debat Duurzame Gassen

Op 1 oktober jongstleden heeft het tweede Nationaal Debat Duurzame Gassen plaatsgevonden in het RDM-congrescentrum te Rotterdam. Na een korte inleiding door Han Fennema (oud-voorzitter KVGN) werden door de dagvoorzitter Remco de Boer twee inleidende speeches aangekondigd, de eerste van Kees van der Leun (Navigant) die een informatief overzicht gaf van de resultaten van de ‘Gas for Climate”-studie en de tweede van Allard Castelein (havenbedrijf Rotterdam) die een interessante inkijk gaf in de ambities en activiteiten van het havenbedrijf op het gebied van duurzaamheid.Lees verder


Persbericht: KVGN wordt dé belangenbehartiger van de gaswaardeketen in Nederland

Op 1 oktober 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke vereniging van gasfabrikanten in Nederland (KVGN) ingestemd met het voorstel om de KVGN te positioneren als dé vereniging die de belangen van de gaswaardeketen in Nederland Lees verder


13 november: Meet the Boss met Femke Brenninkmeijer bij Port of Amsterdam

Tijdens de laatste Meet the Boss in 2019 ontvangt Femke Brenninkmeijer, Director Energy, Cargo & Offshore, de young professionals en deelt zij met hen haar inzichten omtrent de Effecten van de transitie op een steenkool terminal.

Lees verder


16 mei Zeer interessante Meet the Boss bij Alexander van Ofwegen (NUON/Vattenfall).

Om de CO2 uitstoot in de gemeente Amsterdam te verminderen wordt er grootschalig ingezet op het uitbreiden van het stadswarmtenetwerk. In 2040 moeten 230.000 woningen zijn aangesloten aan het NUON warmtenet om zodoende schonere warmtevoorziening te realiseren.Lees verder


Mediacampagne KVGN van start: MissieEnergie.nl is live!

Donderdag 14 maart, is de mediacampagne van de KVGN van start gegaan met een paginagrote advertentie in de Volkskrant getiteld ‘Energietransitie is een werkwoord’.
Lees verder


Reactie KVGN op PBL doorrekeningen: ‘Energietransitie is een werkwoord’

13 maart hebben PBL en CPB  hun analyses van het ontwerp Klimaatakkoord gepresenteerd. Lees verder


Aanmelding voor het KVGN symposium is helaas niet meer mogelijk. Maximaal aantal deelnemers is bereikt..

Nu de doorrekening van het ontwerp Klimaatakkoord op tafel ligt, is het moment daar om aan de slag te gaan met de uitvoering met de plannen. Lees verder


Valentijnsborrel energie woordvoerders en public affairs

De tweede editie van de energie woordvoerders en public affairs-borrel was informatief en gezellig.Lees verder


Succesvolle Nieuwjaarsbijeenkomst 30 januari 2019

Woensdag 30 januari 2019 was KVGN gastheer van een mooie groep leden en andere belangstellenden bij de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst in de Glazen Zaal aan de Prinsessegracht 26 te Den Haag.Lees verder


Meet the Boss: Ted van den Bergh, Triodos Foundation op 12 maart

Hier moet je bij zijn! Meet the Boss start dit jaar sterk met een directeur van formaat. Ted van den Bergh, directeur van Triodos Foundation, zal op 12 maart de energy professionals ontvangen in Antropia, gesitueerd tegenover het eerste volledig duurzame en remontabele bankkantoor van Nederland. Ted van den Berg geeft op bezielende wijze leiding aan een bedrijf dat als missie heeft om positieve en blijvende verandering mogelijk te maken.Lees verder


Gassector presenteert routekaart naar CO2-neutraal 2050

Om de CO2-doelstellingen in 2030 en 2050 te kunnen halen moet, naast de productie en het gebruik van groene stroom, volop worden ingezet op groen gas, waterstof, aardwarmte en CO2-opslag. Maandag 10 december publiceerde KVGN haar visie ‘Op weg naar CO2-neutraal in 2050′ met daarin de potentie van deze alternatieven voor aardgas in de loop van de tijd.Lees verder


Najaarssymposium schetst praktisch kader omtrent Systeemintegratie

Systeemintegratie offshore gaat een rol van betekenis spelen in de duurzame energievoorziening, dat is duidelijk. Met de praktische invulling van de sprekers tijdens het KVGN symposium over dit thema werd het voor de aanwezigen nog  meer duidelijk.

Na een kort welkomstwoord van KVGN voorzitter Han Fennema schetste Joris Koornneef , Strategic Consultant bij TNO, als eerst spreker de context en de noodzaak van de systeemintegratie en de potentie van ‘North Sea Energy’. Lees verder


Laatste ‘Meet the Boss’ 2018 bij TAQA zonnig en leerzaam

Hoe gaat Nederland in de komende decennia om met de energievoorziening en welke rol is hierbij weggelegd voor Geothermie en de aardgasberging van TAQA. Met deze vragen kwamen de Young Professionals naar Alkmaar.Lees verder


14 november Meet the Boss bij TAQA’s Gasopslag in Bergermeer

Speciaal voor young professionals organiseert KVGN – de vereniging voor bedrijven en professionals in de gassector – een aantal interessante bijeenkomsten waarin je ‘kopstukken’ uit de gassector persoonlijk kunt ontmoeten. Op de ‘Meet The Boss’ bijeenkomst in november kun je kennis maken met Jan Willem van Hoogstraten, CEO van EBN. Hij ontvangt je op een zeer actuele locatie, namelijk de aardgasopslag locatie van TAQA in Bergermeer. Lees verder


Symposium 21 november in teken van systeemintegratie offshore

Om de energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar te verduurzamen zullen alle componenten in het systeem als één geheel moeten samenwerken. De laatste tijd zijn er diverse studies geweest waarin de mogelijkheden van het koppelen van de elektrische infrastructuur offshore met de aanwezige gasinfrastructuur zijn onderzocht. Hieruit is gebleken dat elektrificatie van de platforms goede kansen biedt voor emissiereductie en kostenverlaging op korte termijn, terwijl de energieconversie en opslag op de platforms kansen biedt voor grootschalige flexibele inpassing van offshore wind. Lees verder


Een mooie (nazomer)dag voor de ‘Meet the Boss’ bijeenkomst met bij Enexis

Woensdag 19 september was één van de vele mooie nazomerdagen in Nederland. Op het moment dat alle Young Professionals  binnen in het Enexis huis genoten van een geanimeerd verhaal over de noodzaak van  de energietransitie werd er in Nederland ongeveer 3GW aan duurzame energie opgewekt. Lees verder


Succesvol Nationaal debat bevestigt toekomstige rol voor duurzame gassen.

Het klimaatakkoord op hoofdlijnen laat duidelijk zien dat er geen one-size-fits-all oplossing voor het klimaatprobleem is. Om tijdig de doelstellingen te kunnen halen, is het dus niet een kwestie van of-of, maar van en-en-en-en. Dat betekent dat we naast duurzame opwekking van energie via zon en wind tegelijkertijd alle andere alternatieven moeten ontwikkelen en gebruiken om op een duurzame wijze in onze energiebehoefte te kunnen voorzien en de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. Lees verder


Beveiligd: Jaarvergadering KVGN

Deze inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken:


woensdag 12 september: Nationaal Debat Duurzame Gassen

Wegens grote belangstelling voor het debat is aanmelden helaas niet meer mogelijk!!!

Nederland heeft naast duurzame stroom en warmtenetten ook duurzame gassen nodig om de klimaatdoelstellingen te bereiken. De resultaten uit de eerste onderhandelingen aan de klimaattafels onderstrepen het belang van hernieuwbare gas in diverse segmenten.Lees verder


With Gas on the Highway towards 2050

Tijdens de GIE Annual Conference 2018 in Bucharest sprak de President van Gas Infrastructure Europe (GIE) over de rol van gas en de gasinfrastructuur  bij het behalen van de Europese doelstelling. Lees verder


Nederland volledig van het gas af?

Verrassende cijfers laten zien hoe men tegenover compensatie, gaswinning en de keuzes van de overheid staat. Een citaat: Lees verder


19 september Meet the Boss in Enexis Huis in Zwolle

Speciaal voor young professionals in de energiesector organiseert KVGN  een aantal interessante bijeenkomsten waarin je ‘kopstukken’ uit de gassector persoonlijk kunt ontmoeten. Bij de ‘Meet The Boss’ bijeenkomst in september kun je kennis maken met Peter Vermaat, de CEO van Enexis. Lees verder


olie en gassector blij met duidelijkheid gaswinning in kleine velden

NOGEPA is positief over de brief van Minister Wiebes (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) over de gaswinning uit de kleine velden. De minister beschrijft in deze brief dat de kleine velden in Nederland ook tijdens de afbouwfase van gaswinning in de komende decennia van groot belang blijven, mits er veilig en verantwoord wordt gewonnen.Lees verder


NAM70 Challenge

De afgelopen maanden is NAM een actieve zoektocht gestart naar oplossingen voor grootschalige energieopslag. Grootschalige energieopslag is cruciaal voor een constante levering van energie. Lees verder


Hernieuwbare gassen: Sleutel tot een emissievrije energie- en grondstoffenhuishouding!

Sandor Gaastra, directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken (EZK) heeft vandaag het rapport Green Liaisons, hernieuwbare moleculen naast duurzame elektronen, contouren van een routekaart Hernieuwbare Gassen 2050 in ontvangst genomen.
Lees verder


Succesvol symposium over actuele ontwikkelingen op de gasmarkt

Afgelopen donderdag 5 april vond het KVGN symposium plaats met als thema het effect van de verduurzaming op de Nederlandse en Europese gashandel. Het was een interessante bijeenkomst met zeer diverse sprekers met de nodige discussies.

Lees verder


Succesvolle eerste Meet the Boss bijeenkomst

Donderdag 8 februari vond de eerste Meet the Boss bijeenkomst plaats. 25 Young Professionals hadden zich aangemeld voor deze lunchbijeenkomst. Lees verder


Met Gas-op-maat naar een CO2 neutrale energiehuishouding in 2050

Mede op basis van de gesprekken die we met een groot aantal deelnemers aan de energietransitie hebben gehad, hebben we als gassector een Strategische Agenda opgesteld (GILDE-agenda). Lees verder


Nieuwjaarsbijeenkomst

Het KVGN-bestuur nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van KVGN op donderdag 18 januari 2018. Deze vindt plaats in de inspirerende omgeving van de Glazen Zaal in Den Haag. Lees verder


Minder CO2 wij doen mee

De afgelopen periode heeft KVGN aandacht gevraag voor de energietransitie met de campagne “Minder CO2 wij doen mee”. De campagne sluit aan bij de weg die Nederland is ingeslagen naar een klimaat-neutrale energievoorziening waarbij 2050 het punt aan de horizon is. Dit jaartal wordt aangegrepen, aangegeven door afspraken binnen de EU, om een nagenoeg CO2 -vrije energiehuishouding na te streven in Nederland. Lees verder


Reactie KVGN op NEV 2017

De Nederlandse gassector, verenigd in KVGN, vertegenwoordigt een belangrijke pijler onder het Nederlandse energiesysteem en voelt zich medeverantwoordelijk voor het bereiken van een klimaatneutrale, veilige, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding in 2050.Lees verder


15 november 2017 Bezoek Gate LNG Terminal & KVGN symposium

Woensdag 15 november aanstaande organiseert KVGN een rondleiding bij de Gate Terminal aan de Maasvlakteweg 991 in Rotterdam. Aansluitend vindt een symposium plaats over ‘De rol van gas in mobiliteit’ waar een Lees verder


Nederlandse energiereuzen gaan wind- en zonneenergie opslaan

De bedrijven die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de levering van gas en elektriciteit bundelen hun krachten om schone energie uit zon en wind te kunnen opslaan. Omdat zon en wind zich niet laten sturen Lees verder


Gasproducenten presenteren Gedragscode gaswinning kleine velden

Op 7 september ondertekenen de leden van NOGEPA, branchevereniging voor de olie en gasindustrie, de startversie van de “gedragscode gaswinning kleine velden”. De gedragscode is opgesteld in nauw overleg met betrokkenen bij Lees verder


De gassector wil en kan bijdragen aan een CO2-neutrale energievoorziening

Het onlangs verschenen TNO-rapport ‘Van exporteur naar importeur, de verander(en)de rol van aardgas in Nederland’ laat zien dat in Nederland de rol van aardgas aan het veranderen is. Aardgas zal de komende jaren in de energietransitie nog een belangrijke rol spelen. Lees verder


Shell genomineerd voor Accenture Innovation Award

Shell is genomineerd voor een Accenture Innovation Award met onze Oasis hydrogen refueller. De Oasis hydrogen refueller staat momenteel 16van de 778 innovaties en kan hulp nog goed gebruiken bij hun streven eerste te worden en de Accenture Innovation Award te winnen. Lees verder


20 september Jaarvergadering en Symposium

Op 20 september aanstaande organiseren wij de Jaarvergadering voor de leden van KVGN met daarop aansluitend een symposium over het thema Gas in de Industrie. We zijn dit keer te gast bij Tata Steel te Velsen, een bedrijf dat in 1918 is opgericht als de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens- en Staalfabrieken.

De Jaarvergadering start om 13.00 uur in het Congrescentrum van Tata Steel. Aansluitend start om 15.00 uur  het KVGN Symposium met als thema ‘De rol van gas in de industrie’ voor zowel leden als belangstellenden. Ook dit keer weer met interessante sprekers als

 • Gertjan Lankhorst, Voorzitter VEMW
 • Marco Waas, Directeur Innovaties bij AkzoNobel
 • Cock Pietersen, Hoofd Energie inkoop bij Tata Steel

Tijdens het symposium zullen we de publiekscampagne van de Nederlandse gassector aftrappen met onder andere een bekende jonge wetenschapper als anchor.

Lees verder


Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): ‘in tweede kwartaal 2017 vijf procent minder CO2-uitstoot door inzet van aardgas in plaats van kolen’

CBS: ‘De brandstofmix van Nederlandse energiecentrales is hiermee vanuit milieu-oogpunt verbeterd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde op 16 augustus 2017 een belangrijke ontwikkeling: in het tweede kwartaal van 2017 lag de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer Lees verder


Publiekscampagne

In 2016 is KVGN met diverse partijen die betrokken zijn bij de energietransitie de dialoog gestart over de rol van gas in de energietransitie (project GILDE). Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de propositie Gas op Maat. Lees verder


World Gas Conference 2018

De 27e World Gas Conference vindt volgend jaar van 25 tot 29 juni plaats in Washington. De World Gas Conference vindt elke drie jaar plaats in het land dat het voorzitterschap heeft van de International Gas Union (IGU). Lees verder


Rondetafel gasaansluitplicht

Minister Kamp heeft 13 juni een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met het voorstel om de aansluitplicht op aardgas bij nieuwbouwwoningen te schrappen. Lees verder


European Gas Conference

Op 13 en 14 juni a.s. vindt de 18e European Gas Conference plaats in Stavanger, Noorwegen. De focus ligt dit jaar op levensvatbare en realistische businessmodellen Lees verder


Bezoek GILDE CEO’s aan Ministerie van Economische Zaken

Op 12 mei vond een overleg plaats tussen Gilde-CEO’s en EZ. Het gesprek begon met een introductie door Han van de Gas-op-Maat propositie en de GILDE-Agenda. Lees verder


Symposium 19 april

Het programma van 19 april bestond uit twee delen. In de ochtenduren stond een presentatie en rondleiding gepland bij EnTranCe. Na een presentatie van Jaap Aué, directeur EnTranCe konden de bezoekers Lees verder


Gassector wil bijdragen aan vermindering CO2 uitstoot

De Nederlandse gassector kan en wil bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Hiervoor hebben we samen met vertegenwoordigers uit en buiten de gassector het Gas-op-maat programma uitgewerkt. Lees verder


KVGN sponsor EcoRunner

De EcoRunner VII van TU Delft-studenten moet de aarde rond kunnen op het energie-equivalent van 8 liter benzine. De zuinige waterstofauto, die donderdag 20 april in Lees verder


Open brief aan formateur nieuw kabinet

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur van KVGN een open brief verzonden aan de formateur van het nieuwe kabinet. Hierin geeft het bestuur aan dat de Nederlandse gassector Lees verder


Gassector verbindt zich aan Energieakkoord met ambitieus pakket maatregelen

 

 • Strategische agenda bevat transitiepaden, taken en afspraken gericht op CO2-vrij 2050
 • ‘Al in 2023 kan een miljoen woningen volledig CO2-neutraal zijn met hybride warmtepomp en groen gas.’

Den Haag, Vandaag heeft de gassector, verenigd in de Nederlandse gasassociatie KVGN, tijdens de conferentie ‘Energieakkoord in versnelling’ een ambitieus pakket voorstellenLees verder


KVGN Symposium 19 april 2017

Op 19 april aanstaande organiseert KVGN een symposium met als thema ‘De rol van systeemintegratie bij de energietransitie’‘. Het symposium wordt gehouden bij de Energy Acedemy Europe in GoningenLees verder


Meld u aan voor het symposium van 19 april a.s.

Het programma van 19 april a.s. start om 10.30 uur met een rondleiding bij EnTranCe aan de Zernikelaan 17 in Groningen. Het programma van het symposium ziet er als volgt uitLees verder


De energie van straks

Hoe ziet de energie voorziening tijdens het energietransitie uit? Hoe komen we tot een CO2 vrije energie voorziening? En welke rol kan de gassector hierbij spelen? Lees verder


Conferentie Energieakkoord in versnelling

De uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei is goed op streek. Door de inspanningen van velen zijn de doelen van het Energieakkoord voor 2020 en 2023 binnen bereik. Maar daarmee staan we pas aan het begin: met de ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs Lees verder


KVGN sponsor Podcast BNR Energie

Vandaag start de reeks uitzendingen van de nieuwe podcast BNR Energie met presentator Remco de Boer. Lees verder


GasTerra richt afdeling groen gas op

Doel van de afdeling  groen gas is te zorgen dat projecten voor groen gas in Nederland succesvoller worden en de productie van groen gas toeneemt. Lees verder


GILDE Agenda

In de GILDE Agenda heeft de gassector bepaald binnen welke thema’s initiatieven worden ontplooid en hoe deze bijdragen aan de overgang naar een klimaatneutraal, effectief en slim energiesysteem Lees verder


Nederlandse gassector presenteert gezamenlijke agenda voor de toekomst

Donderdag 26 januari vonden in Den Haag twee drukbezochte KVGN-bijeenkomsten plaats: een werkbijeenkomst in het kader van het project Gas in de lange termijn energiehuishouding (GILDE) en Lees verder


Reactie KVGN op ‘Kolenbrief’ kabinet

KVGN vindt het jammer dat de inzet van kolencentrales vooralsnog gecontinueerd wordt. Door de inzet van gascentrales kan namelijk gemakkelijk in één klap 11% van de totale CO2-uitstoot vermeden worden. Lees verder


Operatie interview Marjan van Loon

Zondag 8 januari om 16:00 wordt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, door drie kritische interviewers bevraagd in het spraakmakende interviewprogramma Operatie Interview in het Debatcentrum De Balie in Amsterdam. Lees verder


Minister Blok spreker tijdens nieuwjaarsbijeenkomst

Het bestuur is zeer verheugd te kunnen melden dat Stef Blok tijdens onze nieuwjaarsborrel zal spreken op 26 januari. Als Minister voor Wonen en Rijksdienst Lees verder


Gassector moet ’t nu van groen hebben

Vrijdag 9 december werd een interview met onze voorzitter Han Fennema gepubliceerd in NRC. Reneé Postma had een indringend gesprek met Han over de rol van de gassector in de energietransitie. Lees hier het volledige interview


Gassector steunt aanpak kabinet

De Nederlandse gasassociatie KVGN onderschrijft de visie van het kabinet om vast te houden aan CO₂-reductie als centraal doel. De Energieagenda bevat hiervoor goede uitgangspunten, die het  mogelijk maken om kosteneffectief de overgang
Lees verder


Nederlandse Gas Industrieprijs uitgereikt in Soestduinen

De prijs beoogt veelbelovende studenten te stimuleren een innovatieve masterscriptie Lees verder


17 november – wie betaalt de energietransitie

17 november vond deel drie van de drieluik over de energietransitie plaats. Onder de titel wie betaalt de energietransitie gaven drie sprekers hun visie op dit onderwerp. Lees verder


Gas-op-maat

De Nederlandse gasbedrijven, samenwerkend in de gasassociatie KVGN, hebben een brochure uitgegeven over de manier waarop de gassector kan bijdragen Lees verder


Energiepodium Verkiezingsdebat

Bij de aanstaande verkiezingen staat veel op het spel op het gebied van energie en klimaat: Lees verder


Gas-op-Maat animatie

Gas speelt een belangrijke rol in de huishoudens en kan dat in de toekomst ook blijven doen, vanuit een nieuwe rol.
Lees verder


Inzicht duurzame energieproductie met nieuwe app

Voor het eerst komt informatie over de productie van duurzame energie op één plek realtime beschikbaar. Op  www.energieopwek.nl is op ieder moment van de dag te zien Lees verder


KVGN Symposium “Energie in transitie, gas in transitie”- deel 3

KVGN organiseert dit jaar een serie van drie symposia waarin het onderwerp Energietransitie centraal staat. Hoe bereiken we een energievoorziening Lees verder


KVGN steunt kabinetsvisie Energierapport

Het kabinet kiest in het Energierapport voor een noodzakelijk en realistisch traject op weg naar een CO2-arme energiehuishouding in 2050. Lees verder


Reactie KVGN op Nationale Energieverkenning

Grote uitdagingen in verschiet achter positieve nationale voortgangscijfers. De Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) stelt dat het doel uit het Lees verder


Download de Nationale Energieverkenner 2016

14 oktober 2016. Vandaag verscheen voor de derde maal de Nationale Energie Verkenning (NEV). De editie van 2016 Lees verder


KVGN Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van KVGN die dit jaar gehouden wordt op donderdag 26 januari 2017 vanaf 15.00 uur. Als locatie Lees verder


Han Fennema nieuwe voorzitter Nederlandse gasvereniging KVGN

Han Fennema, CEO van infrastructuurbedrijf Gasunie, is benoemd tot voorzitter van het bestuur van KVGN, Lees verder


Te vroeg om afscheid te nemen van gas

Om energiesystemen betrouwbaar en betaalbaar te houden moeten prioriteiten gesteld worden. Hiermee opent het artikel van Gertjan Lankhorst in het Financieel Dagblad Lees verder


KVGN Symposium” Energie in transitie, gas in transitie”

De Jaarvergadering met daarop aansluitend een symposium met als thema “Innovatie en businessmodellen”, vindt dit jaar op uitnodiging van Alliander Lees verder


agenda: Extra ledenvergadering

U bent van harte welkom op woensdag 6 juli a.s. van 16.00 tot 18.00 uur op het hoofdkantoor van  Shell aan de Carel van Bylandtlaan 16 in Den Haag. Lees verder


De rol van gas in de energietransitie

Hoe bereiken we een energievoorziening die schoon is en tegelijkertijd betrouwbaar en betaalbaar blijft. Dat is de uitdaging waar we als samenleving voor staan. Lees verder