Home - Nieuwsberichten - Minder CO2 wij doen mee

Minder CO2 wij doen mee

De afgelopen periode heeft KVGN aandacht gevraag voor de energietransitie met de campagne “Minder CO2 wij doen mee”. De campagne sluit aan bij de weg die Nederland is ingeslagen naar een klimaat-neutrale energievoorziening waarbij 2050 het punt aan de horizon is. Dit jaartal wordt aangegrepen, aangegeven door afspraken binnen de EU, om een nagenoeg CO2 -vrije energiehuishouding na te streven in Nederland. 

Op weg naar 2050 zal het aandeel van fossiele brandstoffen flink afnemen. En daar waar fossiel nog wel wordt ingezet, zal dit op CO2 -neutrale wijze moeten gebeuren. Dat geldt ook voor aardgas. Op dit moment draait zo’n 40% van de Nederlandse energievoorziening op aardgas. Dit is een forse opgave, die alleen lukt wanneer we als samenleving en industrie er de schouders onder zetten.

Cruciaal in de zoektocht naar een CO2 -vrij Nederland en de dialoog is de gas-paradox. Aardgas is een deel van het probleem van CO2 -uitstoot, en tegelijkertijd een deel van de oplossing in de transitie. Onder de noemer ‘Gas op maat’ kijkt de gassector per situatie welke energievorm de beste oplossing is. De ene keer is dat zon- en windenergie, de andere keer biogas, weer een andere keer nog steeds aardgas. Anders gezegd; aardgas wordt alleen daar ingezet waar andere duurzame energiebronnen geen geschikte oplossingen zijn en waar het de ontwikkeling van duurzame alternatieven niet in de weg zit.

De gassector wil in gesprek met het Nederlandse publiek over de gewijzigde rol van aardgas. We willen laten zien of, waar, hoe, waarom en wanneer we (aard)gas nodig hebben in de energietransitie. Dit doen we door allerhande feiten rond gas over het voetlicht te brengen en aandacht te besteden aan allerlei innovaties. Maar bovenal is het zaak om samen het avontuur en de strijd tegen CO2 -uitstoot aan te gaan. Want de energietransitie naar 2050, dat kan niemand alleen. En zo is onze overtuiging, daar kan geen sector bij worden uitgesloten.

‘Samen’ en ‘Transitie’ zijn voor ons de sleutelwoorden. En daarom is de noemer van de campagne: Minder CO2. Wij doen mee. Aanstaande maandag start de campagne met een advertentie in diverse landelijke dagbladen. En we willen niet alleen zenden of overtuigen. We willen in gesprek met de verschillende doelgroepen over welke rol wij hebben in de transitie en welke rol men vindt dat we moeten hebben. Dat gesprek geven we vorm via de verschillende sociale kanalen zoals YouTubeTwitter en Facebook en de website Gas2050.nl . Onderstaande advertentie wordt in verschillende dagbladen geplaatst

Nieuwsarchief

Gassector presenteert routekaart naar CO2-neutraal 2050

Om de CO2-doelstellingen in 2030 en 2050 te kunnen halen moet, naast de productie en het gebruik van groene stroom, volop worden ingezet op groen gas, waterstof, aardwarmte en CO2-opslag. Maandag 10 december publiceerde KVGN haar visie ‘Op weg naar CO2-neutraal in 2050′ met daarin de potentie van deze alternatieven voor aardgas in de loop van de tijd.Lees verder


Najaarssymposium schetst praktisch kader omtrent Systeemintegratie

Systeemintegratie offshore gaat een rol van betekenis spelen in de duurzame energievoorziening, dat is duidelijk. Met de praktische invulling van de sprekers tijdens het KVGN symposium over dit thema werd het voor de aanwezigen nog  meer duidelijk.

Na een kort welkomstwoord van KVGN voorzitter Han Fennema schetste Joris Koornneef , Strategic Consultant bij TNO, als eerst spreker de context en de noodzaak van de systeemintegratie en de potentie van ‘North Sea Energy’. Lees verder


Laatste ‘Meet the Boss’ 2018 bij TAQA zonnig en leerzaam

Hoe gaat Nederland in de komende decennia om met de energievoorziening en welke rol is hierbij weggelegd voor Geothermie en de aardgasberging van TAQA. Met deze vragen kwamen de Young Professionals naar Alkmaar.Lees verder


14 november Meet the Boss bij TAQA’s Gasopslag in Bergermeer

Speciaal voor young professionals organiseert KVGN – de vereniging voor bedrijven en professionals in de gassector – een aantal interessante bijeenkomsten waarin je ‘kopstukken’ uit de gassector persoonlijk kunt ontmoeten. Op de ‘Meet The Boss’ bijeenkomst in november kun je kennis maken met Jan Willem van Hoogstraten, CEO van EBN. Hij ontvangt je op een zeer actuele locatie, namelijk de aardgasopslag locatie van TAQA in Bergermeer. Lees verder


Symposium 21 november in teken van systeemintegratie offshore

Om de energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar te verduurzamen zullen alle componenten in het systeem als één geheel moeten samenwerken. De laatste tijd zijn er diverse studies geweest waarin de mogelijkheden van het koppelen van de elektrische infrastructuur offshore met de aanwezige gasinfrastructuur zijn onderzocht. Hieruit is gebleken dat elektrificatie van de platforms goede kansen biedt voor emissiereductie en kostenverlaging op korte termijn, terwijl de energieconversie en opslag op de platforms kansen biedt voor grootschalige flexibele inpassing van offshore wind. Lees verder


Een mooie (nazomer)dag voor de ‘Meet the Boss’ bijeenkomst met bij Enexis

Woensdag 19 september was één van de vele mooie nazomerdagen in Nederland. Op het moment dat alle Young Professionals  binnen in het Enexis huis genoten van een geanimeerd verhaal over de noodzaak van  de energietransitie werd er in Nederland ongeveer 3GW aan duurzame energie opgewekt. Lees verder


Succesvol Nationaal debat bevestigt toekomstige rol voor duurzame gassen.

Het klimaatakkoord op hoofdlijnen laat duidelijk zien dat er geen one-size-fits-all oplossing voor het klimaatprobleem is. Om tijdig de doelstellingen te kunnen halen, is het dus niet een kwestie van of-of, maar van en-en-en-en. Dat betekent dat we naast duurzame opwekking van energie via zon en wind tegelijkertijd alle andere alternatieven moeten ontwikkelen en gebruiken om op een duurzame wijze in onze energiebehoefte te kunnen voorzien en de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. Lees verder


Beveiligd: Jaarvergadering KVGN

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:


woensdag 12 september: Nationaal Debat Duurzame Gassen

Wegens grote belangstelling voor het debat is aanmelden helaas niet meer mogelijk!!!

Nederland heeft naast duurzame stroom en warmtenetten ook duurzame gassen nodig om de klimaatdoelstellingen te bereiken. De resultaten uit de eerste onderhandelingen aan de klimaattafels onderstrepen het belang van hernieuwbare gas in diverse segmenten.Lees verder


With Gas on the Highway towards 2050

Tijdens de GIE Annual Conference 2018 in Bucharest sprak de President van Gas Infrastructure Europe (GIE) over de rol van gas en de gasinfrastructuur  bij het behalen van de Europese doelstelling. Lees verder


Nederland volledig van het gas af?

Verrassende cijfers laten zien hoe men tegenover compensatie, gaswinning en de keuzes van de overheid staat. Een citaat: Lees verder


19 september Meet the Boss in Enexis Huis in Zwolle

Speciaal voor young professionals in de energiesector organiseert KVGN  een aantal interessante bijeenkomsten waarin je ‘kopstukken’ uit de gassector persoonlijk kunt ontmoeten. Bij de ‘Meet The Boss’ bijeenkomst in september kun je kennis maken met Peter Vermaat, de CEO van Enexis. Lees verder


olie en gassector blij met duidelijkheid gaswinning in kleine velden

NOGEPA is positief over de brief van Minister Wiebes (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) over de gaswinning uit de kleine velden. De minister beschrijft in deze brief dat de kleine velden in Nederland ook tijdens de afbouwfase van gaswinning in de komende decennia van groot belang blijven, mits er veilig en verantwoord wordt gewonnen.Lees verder


NAM70 Challenge

De afgelopen maanden is NAM een actieve zoektocht gestart naar oplossingen voor grootschalige energieopslag. Grootschalige energieopslag is cruciaal voor een constante levering van energie. Lees verder


Hernieuwbare gassen: Sleutel tot een emissievrije energie- en grondstoffenhuishouding!

Sandor Gaastra, directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken (EZK) heeft vandaag het rapport Green Liaisons, hernieuwbare moleculen naast duurzame elektronen, contouren van een routekaart Hernieuwbare Gassen 2050 in ontvangst genomen.
Lees verder


Succesvol symposium over actuele ontwikkelingen op de gasmarkt

Afgelopen donderdag 5 april vond het KVGN symposium plaats met als thema het effect van de verduurzaming op de Nederlandse en Europese gashandel. Het was een interessante bijeenkomst met zeer diverse sprekers met de nodige discussies.

Lees verder


Succesvolle eerste Meet the Boss bijeenkomst

Donderdag 8 februari vond de eerste Meet the Boss bijeenkomst plaats. 25 Young Professionals hadden zich aangemeld voor deze lunchbijeenkomst. Lees verder


Met Gas-op-maat naar een CO2 neutrale energiehuishouding in 2050

Mede op basis van de gesprekken die we met een groot aantal deelnemers aan de energietransitie hebben gehad, hebben we als gassector een Strategische Agenda opgesteld (GILDE-agenda). Lees verder


Nieuwjaarsbijeenkomst

Het KVGN-bestuur nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van KVGN op donderdag 18 januari 2018. Deze vindt plaats in de inspirerende omgeving van de Glazen Zaal in Den Haag. Lees verder


Minder CO2 wij doen mee

De afgelopen periode heeft KVGN aandacht gevraag voor de energietransitie met de campagne “Minder CO2 wij doen mee”. De campagne sluit aan bij de weg die Nederland is ingeslagen naar een klimaat-neutrale energievoorziening waarbij 2050 het punt aan de horizon is. Dit jaartal wordt aangegrepen, aangegeven door afspraken binnen de EU, om een nagenoeg CO2 -vrije energiehuishouding na te streven in Nederland. Lees verder


Reactie KVGN op NEV 2017

De Nederlandse gassector, verenigd in KVGN, vertegenwoordigt een belangrijke pijler onder het Nederlandse energiesysteem en voelt zich medeverantwoordelijk voor het bereiken van een klimaatneutrale, veilige, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding in 2050.Lees verder


15 november 2017 Bezoek Gate LNG Terminal & KVGN symposium

Woensdag 15 november aanstaande organiseert KVGN een rondleiding bij de Gate Terminal aan de Maasvlakteweg 991 in Rotterdam. Aansluitend vindt een symposium plaats over ‘De rol van gas in mobiliteit’ waar een Lees verder


Nederlandse energiereuzen gaan wind- en zonneenergie opslaan

De bedrijven die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de levering van gas en elektriciteit bundelen hun krachten om schone energie uit zon en wind te kunnen opslaan. Omdat zon en wind zich niet laten sturen Lees verder


Gasproducenten presenteren Gedragscode gaswinning kleine velden

Op 7 september ondertekenen de leden van NOGEPA, branchevereniging voor de olie en gasindustrie, de startversie van de “gedragscode gaswinning kleine velden”. De gedragscode is opgesteld in nauw overleg met betrokkenen bij Lees verder


De gassector wil en kan bijdragen aan een CO2-neutrale energievoorziening

Het onlangs verschenen TNO-rapport ‘Van exporteur naar importeur, de verander(en)de rol van aardgas in Nederland’ laat zien dat in Nederland de rol van aardgas aan het veranderen is. Aardgas zal de komende jaren in de energietransitie nog een belangrijke rol spelen. Lees verder


Shell genomineerd voor Accenture Innovation Award

Shell is genomineerd voor een Accenture Innovation Award met onze Oasis hydrogen refueller. De Oasis hydrogen refueller staat momenteel 16van de 778 innovaties en kan hulp nog goed gebruiken bij hun streven eerste te worden en de Accenture Innovation Award te winnen. Lees verder


20 september Jaarvergadering en Symposium

Op 20 september aanstaande organiseren wij de Jaarvergadering voor de leden van KVGN met daarop aansluitend een symposium over het thema Gas in de Industrie. We zijn dit keer te gast bij Tata Steel te Velsen, een bedrijf dat in 1918 is opgericht als de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens- en Staalfabrieken.

De Jaarvergadering start om 13.00 uur in het Congrescentrum van Tata Steel. Aansluitend start om 15.00 uur  het KVGN Symposium met als thema ‘De rol van gas in de industrie’ voor zowel leden als belangstellenden. Ook dit keer weer met interessante sprekers als

  • Gertjan Lankhorst, Voorzitter VEMW
  • Marco Waas, Directeur Innovaties bij AkzoNobel
  • Cock Pietersen, Hoofd Energie inkoop bij Tata Steel

Tijdens het symposium zullen we de publiekscampagne van de Nederlandse gassector aftrappen met onder andere een bekende jonge wetenschapper als anchor.

Lees verder


Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): ‘in tweede kwartaal 2017 vijf procent minder CO2-uitstoot door inzet van aardgas in plaats van kolen’

CBS: ‘De brandstofmix van Nederlandse energiecentrales is hiermee vanuit milieu-oogpunt verbeterd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde op 16 augustus 2017 een belangrijke ontwikkeling: in het tweede kwartaal van 2017 lag de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer Lees verder


Publiekscampagne

In 2016 is KVGN met diverse partijen die betrokken zijn bij de energietransitie de dialoog gestart over de rol van gas in de energietransitie (project GILDE). Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de propositie Gas op Maat. Lees verder


World Gas Conference 2018

De 27e World Gas Conference vindt volgend jaar van 25 tot 29 juni plaats in Washington. De World Gas Conference vindt elke drie jaar plaats in het land dat het voorzitterschap heeft van de International Gas Union (IGU). Lees verder


Rondetafel gasaansluitplicht

Minister Kamp heeft 13 juni een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met het voorstel om de aansluitplicht op aardgas bij nieuwbouwwoningen te schrappen. Lees verder


European Gas Conference

Op 13 en 14 juni a.s. vindt de 18e European Gas Conference plaats in Stavanger, Noorwegen. De focus ligt dit jaar op levensvatbare en realistische businessmodellen Lees verder


Bezoek GILDE CEO’s aan Ministerie van Economische Zaken

Op 12 mei vond een overleg plaats tussen Gilde-CEO’s en EZ. Het gesprek begon met een introductie door Han van de Gas-op-Maat propositie en de GILDE-Agenda. Lees verder


Symposium 19 april

Het programma van 19 april bestond uit twee delen. In de ochtenduren stond een presentatie en rondleiding gepland bij EnTranCe. Na een presentatie van Jaap Aué, directeur EnTranCe konden de bezoekers Lees verder


Gassector wil bijdragen aan vermindering CO2 uitstoot

De Nederlandse gassector kan en wil bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Hiervoor hebben we samen met vertegenwoordigers uit en buiten de gassector het Gas-op-maat programma uitgewerkt. Lees verder


KVGN sponsor EcoRunner

De EcoRunner VII van TU Delft-studenten moet de aarde rond kunnen op het energie-equivalent van 8 liter benzine. De zuinige waterstofauto, die donderdag 20 april in Lees verder


Open brief aan formateur nieuw kabinet

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur van KVGN een open brief verzonden aan de formateur van het nieuwe kabinet. Hierin geeft het bestuur aan dat de Nederlandse gassector Lees verder


Gassector verbindt zich aan Energieakkoord met ambitieus pakket maatregelen

 

  • Strategische agenda bevat transitiepaden, taken en afspraken gericht op CO2-vrij 2050
  • ‘Al in 2023 kan een miljoen woningen volledig CO2-neutraal zijn met hybride warmtepomp en groen gas.’

Den Haag, Vandaag heeft de gassector, verenigd in de Nederlandse gasassociatie KVGN, tijdens de conferentie ‘Energieakkoord in versnelling’ een ambitieus pakket voorstellenLees verder


KVGN Symposium 19 april 2017

Op 19 april aanstaande organiseert KVGN een symposium met als thema ‘De rol van systeemintegratie bij de energietransitie’‘. Het symposium wordt gehouden bij de Energy Acedemy Europe in GoningenLees verder


Meld u aan voor het symposium van 19 april a.s.

Het programma van 19 april a.s. start om 10.30 uur met een rondleiding bij EnTranCe aan de Zernikelaan 17 in Groningen. Het programma van het symposium ziet er als volgt uitLees verder


De energie van straks

Hoe ziet de energie voorziening tijdens het energietransitie uit? Hoe komen we tot een CO2 vrije energie voorziening? En welke rol kan de gassector hierbij spelen? Lees verder


Conferentie Energieakkoord in versnelling

De uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei is goed op streek. Door de inspanningen van velen zijn de doelen van het Energieakkoord voor 2020 en 2023 binnen bereik. Maar daarmee staan we pas aan het begin: met de ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs Lees verder


KVGN sponsor Podcast BNR Energie

Vandaag start de reeks uitzendingen van de nieuwe podcast BNR Energie met presentator Remco de Boer. Lees verder


GasTerra richt afdeling groen gas op

Doel van de afdeling  groen gas is te zorgen dat projecten voor groen gas in Nederland succesvoller worden en de productie van groen gas toeneemt. Lees verder


GILDE Agenda

In de GILDE Agenda heeft de gassector bepaald binnen welke thema’s initiatieven worden ontplooid en hoe deze bijdragen aan de overgang naar een klimaatneutraal, effectief en slim energiesysteem Lees verder


Nederlandse gassector presenteert gezamenlijke agenda voor de toekomst

Donderdag 26 januari vonden in Den Haag twee drukbezochte KVGN-bijeenkomsten plaats: een werkbijeenkomst in het kader van het project Gas in de lange termijn energiehuishouding (GILDE) en Lees verder


Reactie KVGN op ‘Kolenbrief’ kabinet

KVGN vindt het jammer dat de inzet van kolencentrales vooralsnog gecontinueerd wordt. Door de inzet van gascentrales kan namelijk gemakkelijk in één klap 11% van de totale CO2-uitstoot vermeden worden. Lees verder


Operatie interview Marjan van Loon

Zondag 8 januari om 16:00 wordt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, door drie kritische interviewers bevraagd in het spraakmakende interviewprogramma Operatie Interview in het Debatcentrum De Balie in Amsterdam. Lees verder


Minister Blok spreker tijdens nieuwjaarsbijeenkomst

Het bestuur is zeer verheugd te kunnen melden dat Stef Blok tijdens onze nieuwjaarsborrel zal spreken op 26 januari. Als Minister voor Wonen en Rijksdienst Lees verder


Gassector moet ’t nu van groen hebben

Vrijdag 9 december werd een interview met onze voorzitter Han Fennema gepubliceerd in NRC. Reneé Postma had een indringend gesprek met Han over de rol van de gassector in de energietransitie. Lees hier het volledige interview


Gassector steunt aanpak kabinet

De Nederlandse gasassociatie KVGN onderschrijft de visie van het kabinet om vast te houden aan CO₂-reductie als centraal doel. De Energieagenda bevat hiervoor goede uitgangspunten, die het  mogelijk maken om kosteneffectief de overgang
Lees verder


Nederlandse Gas Industrieprijs uitgereikt in Soestduinen

De prijs beoogt veelbelovende studenten te stimuleren een innovatieve masterscriptie Lees verder


17 november – wie betaalt de energietransitie

17 november vond deel drie van de drieluik over de energietransitie plaats. Onder de titel wie betaalt de energietransitie gaven drie sprekers hun visie op dit onderwerp. Lees verder


Gas-op-maat

De Nederlandse gasbedrijven, samenwerkend in de gasassociatie KVGN, hebben een brochure uitgegeven over de manier waarop de gassector kan bijdragen Lees verder


Energiepodium Verkiezingsdebat

Bij de aanstaande verkiezingen staat veel op het spel op het gebied van energie en klimaat: Lees verder


Gas-op-Maat animatie

Gas speelt een belangrijke rol in de huishoudens en kan dat in de toekomst ook blijven doen, vanuit een nieuwe rol.
Lees verder


Inzicht duurzame energieproductie met nieuwe app

Voor het eerst komt informatie over de productie van duurzame energie op één plek realtime beschikbaar. Op  www.energieopwek.nl is op ieder moment van de dag te zien Lees verder


KVGN Symposium “Energie in transitie, gas in transitie”- deel 3

KVGN organiseert dit jaar een serie van drie symposia waarin het onderwerp Energietransitie centraal staat. Hoe bereiken we een energievoorziening Lees verder


KVGN steunt kabinetsvisie Energierapport

Het kabinet kiest in het Energierapport voor een noodzakelijk en realistisch traject op weg naar een CO2-arme energiehuishouding in 2050. Lees verder


Reactie KVGN op Nationale Energieverkenning

Grote uitdagingen in verschiet achter positieve nationale voortgangscijfers. De Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) stelt dat het doel uit het Lees verder


Download de Nationale Energieverkenner 2016

14 oktober 2016. Vandaag verscheen voor de derde maal de Nationale Energie Verkenning (NEV). De editie van 2016 Lees verder


KVGN Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van KVGN die dit jaar gehouden wordt op donderdag 26 januari 2017 vanaf 15.00 uur. Als locatie Lees verder


Han Fennema nieuwe voorzitter Nederlandse gasvereniging KVGN

Han Fennema, CEO van infrastructuurbedrijf Gasunie, is benoemd tot voorzitter van het bestuur van KVGN, Lees verder


Te vroeg om afscheid te nemen van gas

Om energiesystemen betrouwbaar en betaalbaar te houden moeten prioriteiten gesteld worden. Hiermee opent het artikel van Gertjan Lankhorst in het Financieel Dagblad Lees verder


KVGN Symposium” Energie in transitie, gas in transitie”

De Jaarvergadering met daarop aansluitend een symposium met als thema “Innovatie en businessmodellen”, vindt dit jaar op uitnodiging van Alliander Lees verder


agenda: Extra ledenvergadering

U bent van harte welkom op woensdag 6 juli a.s. van 16.00 tot 18.00 uur op het hoofdkantoor van  Shell aan de Carel van Bylandtlaan 16 in Den Haag. Lees verder


De rol van gas in de energietransitie

Hoe bereiken we een energievoorziening die schoon is en tegelijkertijd betrouwbaar en betaalbaar blijft. Dat is de uitdaging waar we als samenleving voor staan. Lees verder