Home - Nieuwsberichten

Archief

Nieuwsberichten

Persbericht: Handreiking SEIN: Systeemintegratie Energie in Nederland

Energiesysteem van de toekomst vergt slim samenspel tussen hoofdrolspelers

 

Het energiesysteem van de toekomst vergt een goed afgestemd samenspel tussen producenten van energie, netwerkbedrijven, gebruikers van energie en overheden. Een brede coalitie van marktpartijen heeft het initiatief genomen om te onderzoeken hoe dit belangrijke samenspel voor de toekomst goed georganiseerd kan worden. Dat heeft geresulteerd in een handreiking voor het orkestreren van systeemintegratie in Nederland.

 

De onderdelen van het energiesysteem, zoals nieuwe energiecentrales, konden tot voor kort goed apart worden ontwikkeld zonder dat veel afstemming met andere onderdelen nodig was. Dat verandert. Als er onvoldoende werk gemaakt wordt van systeemintegratie, partijen onvoldoende afstemmen en barrières voor afstemming in de wet- en regelgeving te lang blijven bestaan, zal de energietransitie in de knel komen. Een brede coalitie van marktpartijen, bestaande uit KVGN, TenneT, NVDE, Energie Nederland, VNCI, VNO-NCW, EBN, Gasunie, GasTerra, NOGEPA en Shell heeft daarom het initiatief genomen te onderzoeken hoe een goed samenspel kan ontstaan.

 

Door het klimaatbeleid groeit het aandeel hernieuwbare bronnen snel, wordt hard gewerkt aan nieuwe energiedragers als waterstof, en verandert ook de energievraag. Industriële processen worden bijvoorbeeld geëlektrificeerd. De netbeheerders moeten al die veranderingen bijhouden door bijtijds elektriciteitsnetwerken uit te breiden en gasinfrastructuur om te bouwen. Om dat goed te kunnen doen zullen energiespelers veel meer dan voorheen moeten samenwerken aan wat heet systeemintegratie, en zullen overheden andere randvoorwaarden en stimuleringsmaatregelen moeten voorbereiden.

 

Dit benodigde samenspel komt er niet vanzelf, maar zal moeten worden georganiseerd. Het rapport Handreiking SEIN ‘Verkenning naar de orkestratie van Systeemintegratie in het Energiesysteem in Nederland’ beschrijft hoe de afstemming zo goed mogelijk kan worden georganiseerd. Praktijkvoorbeelden laten zien hoe dit op lokale schaal nu al werkt. Het rapport constateert ook dat er op nationale schaal in Nederland meer samenhang en sturing nodig is. Er is behoefte aan een ‘organisatie’ die de verantwoordelijkheid voelt om het gewenste samenspel te orkestreren.

 

Het rapport is opgesteld door een werkgroep van experts onder auspiciën van de Stichting Energie Dialoog Nederland en met ondersteuning van MSG Sustainable Strategies en De Gemeynt. De initiatiefnemers onderzoeken in een vervolgfase welke initiatieven en ontwikkelingen er zijn rond systeemintegratie en de organisatie ervan. Op basis daarvan zullen ze met voorstellen komen om deze uitdaging ook structureel aandacht te kunnen geven.

 

Download persbericht: Handreiking SEIN

 

Download rapport: ‘Verkenning naar de orkestratie en organisatie van Systeemintegratie in het Energiesysteem in Nederland’

Rotterdam verwelkomt ‘s werelds grootste vrachtschip op vloeibaar gas

12.11.2020

De meeste zeeschepen varen nog op zwaar vervuilende stookolie. Dat is slecht voor de luchtkwaliteit in de havens die deze schepen aandoen én voor de CO2-voetafdruk van de zeescheepvaart wereldwijd. Maar dit verandert snel. Rederijen stappen over op het veel schonere vloeibaar aardgas (LNG). De Rotterdamse haven beleefde wat dit betreft een mijlpaal, toen op woensdag 11 november het containerschip Jacques Saadé van de Franse rederij CMA-CGM aanmeerde. Het is ’s werelds grootste vrachtschip dat op LNG vaart. Bunkeren is hier geen probleem. De haven beschikt over de LNG-terminal Gate, eigendom van Gasunie en Vopak, die niet alleen geïmporteerd vloeibaar aardgas omzet in pijpleidinggas, maar nu ook als tankstation voor de LNG-scheepaart fungeert.

Lees meer in dit artikel, dat op 12 november in het Algemeen Dagblad verscheen.

Kabinetsreactie TIKI bevat essentiële stappen voor een succesvolle transitie

23.10.2020

KVGN, de belangenbehartiger voor de Nederlandse gassector, is verheugd dat het kabinet belangrijke adviezen uit het TIKI-rapport overneemt. Hiermee worden stappen gezet die voorwaardelijk zijn voor een succesvolle energietransitie en het bereiken van emissiereductie. Dit is in lijn met constateringen binnen het initiatief Systeemintegratie Energiesysteem In Nederland (SEIN) waarin KVGN samen met andere partijen de afgelopen periode aan heeft gewerkt. Evenals de minister is KVGN overtuigd van de urgentie van een goede infrastructuur voor waterstof, elektriciteit, CO2, stoom en warmte voor het nakomen van de klimaatafspraken met de industrie.

 

De keuzes die nu worden gemaakt, zijn richtinggevend voor de mate waarin de industrie Nederland zal kiezen als locatie om te investeren in verduurzaming. Dit zal bepalend zijn voor onze toekomstige economische structuur en de rol die de Nederlandse industrie speelt in mondiale industriële waardeketens.

 

Voorts onderschrijft KVGN  een sterkere regierol van de overheid in zowel uitvoering als in financiering, en dat integraliteit van bestaande en nieuwe projecten wordt benadrukt. Een succesvolle transitie vraagt om het integraal betrekken van alle sectoren voor een slim samenspel tussen de verschillende energiedragers. Het vergt een solide organisatie om deze intergraliteit te waarborgen. Ook vraagt het om duidelijkheid over de rollen van de verschillende betrokken partijen. Leden van KVGN zijn nauw betrokken bij vele verduurzamingsprojecten, waaronder Porthos (CO2-opslag in lege gasvelden voor de Rotterdamse kust) en de Hyway27-studie.

Download kabinetsreactie TIKI

Zó werkt energie in Nederland

12.10.2020

Een brede coalitie van 22 organisaties en instellingen, waaronder KVGN, heeft op 12 oktober tijdens de Klimaatdag een project gelanceerd dat volgend voorjaar zal uitmonden in de uitgave van wat hét standaardwerk  over energie en klimaat moet worden. ‘Zo werkt energie in Nederland’, zoals dit project is gedoopt, is een initiatief van de Argumentenfabriek en beoogt een toegankelijk, feitelijk en neutraal overzicht te bieden van de werking van het energiesysteem in Nederland. Het doel is het tot stand brengen van een geïnformeerde dialoog die de kwaliteit van beslissingen over energie en klimaat kan bevorderen.

 

‘Zó werkt energie in Nederland’ voorziet volgens de initiatiefnemers en aangesloten partijen daarmee in een leemte. Ondanks de overvloed aan beschikbare informatie ontbreekt het Nederland aan een vaste referentie die de werking van het energiesysteem toegankelijk en gezaghebbend presenteert. Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, beaamt dat: “Eigenlijk had het er al moeten zijn. Het is heel goed dat we een standaardwerk hebben dat je kunt raadplegen en waarin objectief de feiten en cijfers zijn opgesomd.”

 

Voor professionals

De Argumentenfabriek is naast initiatiefnemer ook uitvoerend partner van ‘Zó werkt energie in Nederland’. Het boek zal het energiesysteem stap voor stap met een serie visualisaties inzichtelijk maken en daarom van grote waarde voor de groeiende groep professionals die de komende jaren met het energiesysteem en de energietransitie aan de slag gaat.

 

Verantwoord en klimaatvriendelijk

Een brede coalitie van partijen – zowel publiek als privaat, van producent tot consument en van traditionele tot nieuwere spelers in het energiesysteem – steunt ‘Zó werkt energie in Nederland’. Alle hebben direct belang bij een verantwoorde en klimaatvriendelijke inrichting van onze energiehuishouding. De Argumentenfabriek verwacht het boek ‘Zó werkt energie in Nederland’ in mei 2021 te presenteren. De komende maanden besteedt zij met de deelnemende partijen en een reeks van deskundigen aan het ontwikkelen van de inhoud.

_________________________________________________________________________________

Zó werkt energie in Nederland is een samenwerking van: Bouwend Nederland, EBN, Energie Nederland, Energie Samen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gasunie, Glastuinbouw Nederland/Kas als Energiebron, KVGN, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, NOGEPA, Nationaal Programma RES, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), NWEA, Platform Geothermie/DAGO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Techniek Nederland, TNO, Topsector Energie en VEMW, VNCI en VNPI. De Argumentenfabriek is uitvoerend partner van Zó werkt energie in Nederland.

Gas in het Nederlandse energiesysteem

11.10.2020

In deze brochure belicht en analyseert GasTerra de nieuwste ontwikkelingen rond aanbod en vraag en de handelsmarkt van gas. Er wordt onder meer ingegaan op de betekenis van gas voor onze energie- voorziening, nu en in de toekomst. Over de voorlopig groeiende import- behoefte aan aardgas. Over groen gas. Over het veelbelovende waterstof. En over het belang van een vrije handelsmarkt voor duurzame gassen.

Download brochure

IGU Gas Technology and Innovation for a Sustainable Future

06.08.2020

This report outlines the contribution that a selection of gas technologies can make to meeting the world’s greatest challenges of restoring growth while reducing emissions, cleaning up local environments, and supporting fair development. The analysis and modelling completed for this report show that deploying gas technologies to their economic potential for fuel-switching from coal and oil, continuing to develop distributed energy solutions, enabling access, improving efficiency, and scaling up renewable and low-carbon gas technologies including renewable gas, hydrogen, and CCUS, could deliver a reduction in GHG emissions of up to 12 GT by 2040. That is equivalent to nearly a third of global energy sector GHG emissions in 2019. While gas technologies cannot address the gap to achieving the Paris Agreement goal in its entirety and other clean tech solutions such as renewable power and energy efficiency will also be essential, the potential for progress is too large to ignore, especially given the ease of implementation from the economic deployment of these technologies.

 

Download report here.

IGU Global Voice of Gas – Issue 1

27.07.2020

Global Voice of Gas is a quarterly digital magazine from the IGU bringing new insights and analysis to the global gas community. It features key projects and trends impacting the global gas market and showcase the key role of natural gas as an effective tool for a sustainable energy future. Download magazine here

IGU World LNG Report 2020

27.04.2020

This 11th annual Global LNG Report features key global LNG industry updates, right across its value chain, demonstrating yet another strong year of growth for this crucial segment of the natural gas sector. LNG continues to enhance global energy security and increase the flexibility of access to abundant global gas supplies.

 

  • In its sixth consecutive year of growth, the LNG trade increased by 13% to a total of 354.7 MT.
  • FSRU continues to be an exciting and growing segment, improving access to modern energy and energy security worldwide. Of the 37 existing LNG import markets as of February 2020, 19 imported LNG with FSRUs, and six of those had onshore terminals as well.
  • Export growth came from the USA, Russia and Australia, as well as Algeria and Egypt. The US is now the third-largest LNG exporter, behind Qatar and Australia, with Russia in the fourth spot.
  • Asia Pacific and Asia remain the key centres of demand, and together they accounted for almost 70% of global LNG imports in 2018.
  • 2019 was another record year of low prices, driven by increasing natural gas production, the commissioning of new export infrastructure and limited demand response from Asian markets.

 

Download report here: IGU World LNG Report 2020

Kamerbrieven onderstrepen gezamenlijk het belang van gasvormige energiedragers in de toekomstige energievoorziening

07.04.2020

De KVGN is ingenomen met de positieve aandacht voor duurzame gassen zoals die terug te zien is in de drie kamerbrieven die gezamenlijk het belang van gasvormige energiedragers in de toekomstige  energievoorziening onderstrepen. Lees verder

Waterstof voor de energietransitie

07.02.2020

Waterstof heeft een enorm potentieel en er moet veel gebeuren wil het op grote schaal gaan doen wat bedacht is. Het aantal tankstations moet worden uitgebreid, er zijn meer windmolenparken nodig om duurzame elektriciteit voor de productie van waterstof te maken, er is goed opgeleid personeel nodig dat snapt hoe waterstof werkt en verwarmingsketels moeten worden aangepast zodat we kunnen overstappen van Gronings aardgas naar waterstof.

 

Experts van de TKI Nieuw Gas (onderdeel van de Topsector Energie) hebben op een rij gezet wat er moet gebeuren in de Programmatische Aanpak Waterstof voor de Energietransitie. Er is werk aan de winkel voor iedereen! Deze uitgebreide to-do lijst is op 20 januari 2020 aangeboden door de voorzitter van het TKI, Ulco Vermeulen, aan Sandor Gaastra, Directeur-Generaal Klimaat en Energie van het ministerie van EZK. In totaal is in de komende tien jaar een investering nodig van alle betrokkenen van minimaal 1,5 tot 2 miljard euro. Dan kan waterstof serieus bijdragen aan de energietransitie.

 

Download de Waterstof roadmap Klik hier

90 nieuwsberichten gevonden 1 2 3 10