Home - Nederlandse Gasindustrie Prijzen 2018

Nederlandse Gasindustrie Prijzen 2018

Juryrapport

De jury voor de scriptieprijzen 2018 van de Nederlandse gasindustrie was zeer ingenomen
met de verbreding van het onderzoekterrein van aardgas naar gasvormige moleculen, en
met het accent op systeemintegratie. Beide zijn van evident belang in het licht van de
enorme uitdaging om burgers en bedrijven in Nederland van voldoende energie en
grondstoffen te voorzien in een tijdperk zonder aardgas. De call resulteerde in een boeiend
palet aan scripties. De jury was bovendien zeer content met de kwaliteit van de scripties die
voor de prijs werden voorgedragen.

1e prijs: Ir. K.H.R. (Kevin) Rouwenhorst (Universiteit Twente)
Power-to-ammonia-to-power (P2A2P) for local electricity storage in 2025.
Current developments, process proposal & future research required
Over de winnaar van de eerste prijs was de jury het snel eens: die wordt toegekend aan
Kevin Rouwenhorst voor een uitzonderlijk degelijke en innovatieve studie naar het gebruik
van ammoniak als vector voor lange-termijn-energieopslag. De jury was zeer onder de indruk
van zowel de breedte als de diepgang van dit afstudeerwerk. De kandidaat laat zien dat hij
alle onderdelen van het systeem doorgrondt voor hij overgaat tot een elegant ontwerp voor
een decentraal Power-to-Ammonia-to Power (P2A2P) systeem, waarin hij de nieuwste
ontwikkelingen heeft geïntegreerd op het gebied van waterstofproductie, katalyse,
ammoniakscheiding en -opslag en conversie naar elektriciteit. Dat systeemontwerp heeft hij
technisch en economisch uitgewerkt en geëvalueerd voor de gemeente Haaksbergen, waar
hij zelf woont.
De scriptie van Kevin Rouwenhorst geeft blijk van diepgaande chemische en
procestechnologische kennis, van originaliteit en kunde als ontwerper, en van kennis van de
historie van zijn vakgebied. In de laatste paragraaf van zijn lijvige scriptie voert hij ons “Back
to the future”. Fijntjes herinnert hij ons eraan dat het concept van de waterstofeconomie en
de rol van ammoniak daarin niet nieuw zijn, maar ook laat hij zien welke
technologiesprongen nog nodig zijn om die historische concepten in onze tijd te kunnen
benutten. Zijn scriptie, die qua omvang en kwaliteit een proefschrift benadert, is ook in het
vakgebied niet onopgemerkt gebleven. Kevin heeft zijn onderzoeksresultaten net in
Pittsburgh mogen presenteren op het jaarlijkse congres van het American Institute of
Chemical Engineers. De jury feliciteert Kevin Rouwenhorst, en zijn afstudeerbegeleiders van
de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente, van harte met de
eerste prijs voor zijn excellente scriptie.

2e prijs: Ir. C.J.M. (Conrad) Hessels, TU Eindhoven
Quantitative Analysis of Non-Premixed Flames using Raman Spectroscopy
Als winnaar van de tweede prijs draagt de jury voor: Conrad Hessels. Hij heeft met behulp
van Raman spectroscopie onderzoek gedaan naar de chemische samenstelling van vlammen.
Hij heeft zich gericht op het bestuderen van niet-voorgemengde, licht roetende vlammen en
de samenstelling gemeten als functie van de positie in de vlam. Het verslag is goed
gestructureerd en goed geschreven. Conrad heeft gedurende het afstudeerproject veel
eigen initiatief getoond. De jury was erg onder de indruk van de veelzijdigheid van deze
student. Behalve het uitvoeren van de experimenten heeft hij ook aandacht besteed aan de
quantumfysische achtergronden van de geobserveerde fenomenen. Daarnaast heeft hij ook,
samen met anderen, simulaties uitgevoerd, die mogelijk de aanleiding zullen zijn voor de
ontwikkeling van verbeterde modellen. Het werk van Conrad Hessels is daarmee van groot
belang voor het beter begrijpen van de mechanismes die tot roetvorming in vlammen leiden.
Hij had hieraan in zijn verslag best wat meer aandacht mogen besteden! Hoe dan ook, hij is
de tweede prijs meer dan waard, en we verwachten nog veel van hem, nu hij in dezelfde
groep gaat werken aan een proefschrift.

3e prijs: V. (Victhalia) Zapata Castillo MSc, Rijksuniversiteit Groningen
Hydrogen from desert areas. Hydrogen production in desert areas for export in comparison
to a Dutch domestic hydrogen system
De derde prijs wordt toegekend aan Victhalia Zapata Castillo. Zij heeft onderzocht hoe
waterstof, geproduceerd op basis van zonne-energie, getransporteerd kan worden naar
Nederland en hier kan bijdragen aan de energietransitie. Waterstof als energiedrager komt
de laatste tijd sterk in de belangstelling en het onderwerp is dan ook zeer actueel en goed
gekozen. Victhalia Zapata heeft de productie van waterstof in Marokko en Australië
vergeleken met de productie op basis van windenergie in Nederland. Zij heeft voor deze vrij
complexe systemen een volledige levenscyclusanalyse uitgevoerd, en ook de energy-returnon-investment bepaald. Deze laatste blijkt, zowel voor systemen op basis van wind als van
zon, behoorlijk goed te zijn. Dit is een belangrijk gegeven en een goede reden om deze
opties uit te werken, om te beginnen bijv. in economische analyses. De resultaten van dit
werk leveren interessante nieuwe inzichten op voor de Nederlandse gasindustrie, reden om
aan Victhalia Zapata de derde prijs toe te kennen.

Jury
Prof. dr. K. (Kornelis) Blok, hoogleraar Energy Systems Analysis Technische Universiteit Delft
Prof. dr. S.M. (Stefan) Luthi, hoogleraar productiegeologie Technische Universiteit Delft
Prof. dr. ir. M.P.C. (Margot) Weijnen, hoogleraar proces- en energietechnologie Technische
Universiteit Delft
De jury vergaderde op 26 oktober 2018 onder leiding van Mr. C.G.A. van Wijk, oud-bestuurslid
KHMW. Tevens waren ter vergadering aanwezig Prof. dr. A.P. IJzerman, secretaris
natuurwetenschappen KHMW en Drs. S. van Manen, secretaris.

Presentatie

Naam Beschrijving Type
Kevin Rouwenhorst 1e prijs Onbekend