Subsidie voor innovatieve waterstoftechnologie

Het TKI Nieuw Gas, onderdeel van de Topsector Energie, heeft een subsidieregeling voor waterstoftechnologie in het leven geroepen. Het doel is innovatieve oplossingen te helpen ontwikkelen, die nodig zijn voor het opzetten van nieuwe efficiënte waterstoftoepassingen. Voorwaarde is dat deze significant lagere investeringskosten en/of operationele kosten met zich meebrengen, minder onderhoud vergen, breder toepasbaar zijn, […]

Onderzoek: (veel) meer groen gas uit rioolslib mogelijk

Onderzoek: (veel) meer groen gas uit rioolslib mogelijk

STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), GasTerra, Gasunie en enkele waterschappen hebben onderzoek laten doen naar biologische methanisering, een technologie om zogenoemd syngas (uit slibvergassing) en biogas (uit slibvergisting) om te zetten in groen gas, een duurzame vervanger van aardgas. Op deze manier kan de energie uit het zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) beter worden benut. De […]

Kabinet steunt CCS-project

Kabinet steunt CCS-project

Het ministerie van EZK kent maximaal twee miljard euro SDE++ subsidie toe aan Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products voor de afvang, het transport en de opslag van 2,5 Mton CO2 (CCS) per jaar (vanaf 2024) in een leeg gasveld onder de Noordzee, 20 km uit de kust van Hoek van Holland. De overheid past […]

Klimaatdoelen: vóór 2030 minstens 1 miljoen hybride warmtepompen

Volgens de Coalitie HR-Hybride, die bestaat uit drie organisaties, Natuur en Milieu, Netbeheer Nederland en Techniek  Nederland, draagt een grootschalige inzet van hybride warmtepompen substantieel bij aan een versnelde CO2-reductie en dus aan het behalen van de doelen van het klimaatakkoord. Vanaf 2024 zouden er per jaar minimaal 100.000 moeten worden geïnstalleerd. Het bijzondere van […]

Netbedrijven presenteren scenario’s voor een klimaatneutraal, integraal energiesysteem

Toekomstperspectieven van gas in Nederland

29 april 2021 – Volgens welke scenario’s kan de energietransitie zich van 2030 naar 2050 in Nederland ontwikkelen? Welke aanpassingen aan de infrastructuur zijn nodig om die scenario’s goed te faciliteren? En wat betekenen die broodnodige aanpassingen aan de infrastructuur op hun beurt voor de kosten, het ruimtegebruik en de uitvoerbaarheid van de transitie van […]

EU subsidieert innovatieve vergassingstechnologie in Noord-Holland

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie heeft onlangs 996.000 euro beschikbaar gesteld voor het project ‘Duurzame Moleculen’. De Provincie Noord-Holland draagt nog eens € 300.000 bij als cofinanciering. De totale subsidie voor het project bedraagt daarmee bijna € 1,3 miljoen euro. Het project ‘Duurzame Moleculen’ is opgezet door het Expertisecentrum […]

GTS produceert recordvolume pseudo-Groningengas

Uit het op 1 april verschenen jaarverslag van Gasunie Transportservices (GTS) blijkt dat in 2020 een recordvolume hoogcalorisch gas tot laagcalorisch gas is geconverteerd. Dit zogenoemde pseudo-Groningengas vervangt het ‘echte’ Groningengas, waarvan de productie de afgelopen jaren steeds verder is gedaald. Het wordt gemaakt in speciaal voor dit doel bestemde stikstoffabrieken. Vorig jaar werd op […]

Gasunie en Tennet investeren in Duits waterstofproject

Gasunie en Tennet hebben volgens een bekendmaking het plan opgevat om in Noordwest-Duitsland, rond de stad Bremen, samen met hun partners ArcelorMittal Bremen, EWE, FAUN en swb tot 400 megawatt elektrolysecapaciteit te creëren. Hiervoor worden naast de te bouwen waterstofproductie-installatie ter plaatse nieuwe opslag- en transportfaciliteiten aangelegd. Het consortium, dat opereert onder de naam Clean […]

Aardwarmte zit in de lift

Volgens een bekendmaking van Geothermie Nederland is het gebruik van aardwarmte in 2020 met 10 procent toegenomen ten opzichte van 2019. Er werd in 2020 6,2 PJ (PetaJoule) warmte geproduceerd. Dat staat gelijk aan de energie-inhoud van 176 miljoen kubieke meter aardgas, het gasverbruik van 117.500 woningen en CO2-emissies van 333.000 ton. Nieuwe doubletten De […]

Amsterdam wil waterstof importeren

De Amsterdamse haven en tankopslagbedrijf Evos willen op jaarbasis één miljoen ton groene waterstof importeren. Samen met drie gespecialiseerde waterstofpartijen, Electriq Global, Hydrogenious en Hysilabs, onderzoeken zij de komende zes maanden de haalbaarheid, stellen de betrokkenen. Het project heeft de naam H2Gate gekregen. Doel van H2Gate is de technische en commerciële haalbaarheid te onderzoeken van […]